மர குறுக்கு நெடுக்காக அடிக்கப்பட்ட தட்டி மற்றும் வேலிகள்